FAQs - ► Quyền lợi bảo hiểm

Ưu điểm:

  • Bảo vệ cả gia đình trong một hợp đồng
  • Quyền lợi giữa các thành viên là riêng biêt.
  • Cam kết chi trả 100% viện phí tại các bệnh viện trên toàn quốc, không đồng chi trả
  • Không giới hạn quyền lợi chi trả theo ngày
  • Bảo vệ đa dạng trước rủi ro tai nạn và ngoài tai nạn
  • Bảo lãnh chi phí điều trị tại các bệnh viện quốc tế như Vinmec, Hồng Ngọc, Việt Pháp….
  • Bảo về người trụ cột bằng mệnh giá lớn với mức tiết kiệm hợp lý

Quyền lợi y tế: