FAQs - ► Quyền lợi bảo hiểm

Ưu điểm

 • Khách hàng có thể quyết định tham gia theo tiêu chí tập trung vào tính tiết kiệm hay bảo vệ.
 • Đảm bảo tài chính cho các mục đích trong tương lai (mua nhà, mua xe, hưu trí…) trước các rủi ro, biến cố
 • Được hưởng lãi suất đầu tư thực tế, điều chỉnh số tiền tiết kiệm hàng năm
 • Thưởng tiền mặt mỗi 3 năm tham gia hợp đồng
 • Mệnh giá bảo vệ lớn với mức tiết kiệm hợp lý
 • Quyền lợi tham gia các sản phẩm bổ sung như:
  • Bảo hiểm y tế
  • Bảo hiểm tai nạn
  • bệnh hiểm nghèo
  • Bảo hiểm hỗ trợ đóng phí
 • Bảo vệ trước 88 bệnh hiểm nghèo ( tất cả các trường hợp ung thư)
 • Bảo vệ đa dạng trước rủi ro tai nạn và ngoài tai nạn
 • Bảo lãnh chi phí điều trị tại các bệnh viện quốc tế như Vinmec, Hồng Ngọc, Việt Pháp….

Quyền lợi y tế