FAQs - ► Quyền lợi bảo hiểm

► Ưu điểm:

  • Đảm bảo tài chính cho kế hoạch du học trong tương lai trước các rủi ro, biến cố
  • Quyền ưu tiên tuyển sinh tại chuỗi các trường đại học Laureate
  • Bảo lãnh chi phí điều trị tại các bệnh viện quốc tế như Vinmec, Hồng Ngọc, Việt Pháp….

► Quyền lợi y tế: